accost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accost.

Từ điển Anh Việt

 • accost

  /ə'kɔst/

  * ngoại động từ

  đến gần

  bắt chuyện

  gạ gẫm; níu, kéo, bám sát (nói về gái điếm)

  * danh từ

  sự chào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accost

  Similar:

  address: speak to someone

  Synonyms: come up to

  hook: approach with an offer of sexual favors

  he was solicited by a prostitute

  The young man was caught soliciting in the park

  Synonyms: solicit