treat on international commercial law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

treat on international commercial law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm treat on international commercial law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của treat on international commercial law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • treat on international commercial law

    * kinh tế

    điều ước luật thương mại quốc tế