plowable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plowable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plowable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plowable.

Từ điển Anh Việt

  • plowable

    xem ploughable