souse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

souse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm souse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của souse.

Từ điển Anh Việt

 • souse

  /saus/

  * danh từ

  món giầm muối

  thịt giầm muối (chân giò, tai, thủ lợn...)

  sự ngâm, sự giầm

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) anh chàng nghiện rượu

  * ngoại động từ

  giầm muối

  giầm, ngâm; rảy (nước...)

  (từ lóng) làm say tuý luý

  * nội động từ

  đẫm nước, sũng nước

  (từ lóng) say tuý luý

  * danh từ

  sự bay vụt lên (chim bị chim ưng... vồ)

  sự sà xuống, sự đâm bổ xuống (chim ưng vồ mồi, máy bay...)

  * nội động từ

  sà xuống, đâm bổ xuống (chim ưng, máy bay...)

  * phó từ

  sà xuống, đâm bổ xuống; lao nhanh xuống

  to come souse into out midst: rơi bổ xuống vào giữa đám chúng tôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • souse

  * kinh tế

  muối

  nước muối

  sự muối

  thức ăn muối

  ướp muối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • souse

  pork trimmings chopped and pickled and jelled

  become drunk or drink excessively

  Synonyms: soak, inebriate, hit it up

  cook in a marinade

  souse herring

  Similar:

  alcoholic: a person who drinks alcohol to excess habitually

  Synonyms: alky, dipsomaniac, boozer, lush, soaker

  drenching: the act of making something completely wet

  he gave it a good drenching

  Synonyms: soaking, sousing

  drench: cover with liquid; pour liquid onto

  souse water on his hot face

  Synonyms: douse, dowse, soak, sop

  dunk: immerse briefly into a liquid so as to wet, coat, or saturate

  dip the garment into the cleaning solution

  dip the brush into the paint

  Synonyms: dip, plunge, douse