soak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soak.

Từ điển Anh Việt

 • soak

  /souk/

  * danh từ

  sự ngâm, sự thấm nước, sự nhúng nước

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nước để ngâm, nước để nhúng

  (từ lóng) bữa chè chén

  (từ lóng) người nghiện rượu nặng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tình trạng bị đem cầm cố

  to be in soak: bị đem cầm cố

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cú đấm điếng người

  * ngoại động từ

  ngâm, nhúng

  to soak gherkins in vinegar: ngâm dưa chuột vào giấm

  làm ướt đẫm

  (từ lóng) bòn tiền, rút tiền (của ai); cưa nặng, giã nặng, lấy giá cắt cổ

  (từ lóng) uống lu bù

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giáng cho một đòn

  * nội động từ

  ngấm, thấm (đen & bóng)

  rain soaks through shirt: nước mưa thấm qua áo sơ mi

  the fact soaked into his head: sự việc đó thấm sâu vào trí óc nó

  say be bét; chè chén lu bù

  to soak oneself in a subject

  miệt mài học tập một môn học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • soak

  the process of becoming softened and saturated as a consequence of being immersed in water (or other liquid)

  a good soak put life back in the wagon

  Synonyms: soakage, soaking

  washing something by allowing it to soak

  Synonyms: soaking

  submerge in a liquid

  I soaked in the hot tub for an hour

  beat severely

  fill, soak, or imbue totally

  soak the bandage with disinfectant

  Synonyms: imbue

  heat a metal prior to working it

  Similar:

  overcharge: rip off; ask an unreasonable price

  Synonyms: surcharge, gazump, fleece, plume, pluck, rob, hook

  Antonyms: undercharge

  drench: cover with liquid; pour liquid onto

  souse water on his hot face

  Synonyms: douse, dowse, sop, souse

  pawn: leave as a guarantee in return for money

  pawn your grandfather's gold watch

  Synonyms: hock

  intoxicate: make drunk (with alcoholic drinks)

  Synonyms: inebriate

  souse: become drunk or drink excessively

  Synonyms: inebriate, hit it up