intoxicate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intoxicate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intoxicate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intoxicate.

Từ điển Anh Việt

 • intoxicate

  /in'tɔksikeit/

  * ngoại động từ

  làm say

  làm say sưa ((nghĩa bóng))

  (y học) làm nhiễm độc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • intoxicate

  make drunk (with alcoholic drinks)

  Synonyms: soak, inebriate

  have an intoxicating effect on, of a drug

  Similar:

  elate: fill with high spirits; fill with optimism

  Music can uplift your spirits

  Synonyms: lift up, uplift, pick up

  Antonyms: depress