duckbill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

duckbill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm duckbill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của duckbill.

Từ điển Anh Việt

  • duckbill

    /'dʌkbil/

    * danh từ

    (động vật học) thú mỏ vịt

Từ điển Anh Anh - Wordnet