polyodon spathula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyodon spathula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyodon spathula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyodon spathula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • polyodon spathula

    Similar:

    paddlefish: primitive fish of the Mississippi valley having a long paddle-shaped snout

    Synonyms: duckbill

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).