scheme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scheme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scheme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scheme.

Từ điển Anh Việt

 • scheme

  /ski:m/

  * danh từ

  sự sắp xếp theo hệ thống, sự phối hợp

  the scheme of colour: nguyên tắc phối hợp các màu

  kế hoạch; âm mưu; mưu đồ; ý đồ

  to lay a scheme: sắp đặt một âm mưu

  lược đồ, giản đồ, sơ đồ

  * động từ

  vạch kế hoạch (làm gì); có kế hoạch thực hiện (điều gì)

  âm mưu, mưu đồ (làm việc gì)

 • scheme

  sơ đồ

  axiom s. sơ đồ tiên đề

  computational s. sơ đồ tính

  induction s. (logic học) sơ đồ quy nạp

  labelling s. (máy tính) sơ đồ mã hoá

  partial recursive s. (logic học) sơ đồ đệ quy bộ phận

  primitive recursive s. sơ đồ đệ quy nguyên thuỷ

  proof s. (logic học) sơ đồ chứng minh

  restricted induction s. (logic học) sơ đồ quy nạp thu hẹp

  transfer s. sơ đồ đọc và ghi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scheme

  * kinh tế

  âm mưu

  bảng biểu

  chương trình

  dàn bài

  dàn ý

  đề cương

  đồ biểu

  đồ giải

  kế hoạch

  mưu đồ

  phương án

  quy hoạch

  sơ đồ

  sự sắp xếp

  sự sắp xếp chế độ (tiền thưởng, hưu bổng..)

  * kỹ thuật

  bản thiết kế

  biểu đồ

  đồ án

  đồ thị

  dự án

  giản đồ

  hệ thống

  kế hoạch

  lập dự án

  lập kế hoạch

  lược đồ

  mưu toan

  sơ đồ

  thiết kế

  điện lạnh:

  cách mắc

  xây dựng:

  đồ án (thiết kế)

  mưu đồ

  cơ khí & công trình:

  lập sơ đồ

  điện:

  vạch kế hoạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scheme

  an elaborate and systematic plan of action

  Synonyms: strategy

  form intrigues (for) in an underhand manner

  Synonyms: intrigue, connive

  devise a system or form a scheme for

  Similar:

  dodge: a statement that evades the question by cleverness or trickery

  Synonyms: dodging

  system: a group of independent but interrelated elements comprising a unified whole

  a vast system of production and distribution and consumption keep the country going

  schema: an internal representation of the world; an organization of concepts and actions that can be revised by new information about the world

  outline: a schematic or preliminary plan

  Synonyms: schema