system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system.

Từ điển Anh Việt

 • system

  /'sistim/

  * danh từ

  hệ thống; chế độ

  system of philosophy: hệ thống triết học

  river system: hệ thống sông ngòi

  nervous system: hệ thần kinh

  socialist system: chế độ xã hội chủ nghĩa

  phương pháp

  to work with system: làm việc có phương pháp

  (the system) cơ thể

  medicine has passed into the system: thuốc đã ngấm vào cơ thể

  hệ thống phân loại; sự phân loại

  natural system: hệ thống phân loại tự nhiên

 • system

  hệ, hệ thống

  s. of algebraic form hệ dạng đại số

  s. of equations hệ phương trình

  s. of imprimitivity (đại số) miền không nguyên thuỷ

  s. of logarithm hệ lôga

  s. of nets hệ lưới

  s. of numeration hệ đếm . of reference (cơ học) hệ qui chiếu; (hình học) hệ toạ độ

  s. of representatives hệ đại biểu

  s. of transitivity (đại số) hệ bắc cầu

  accounting s. hệ thống đếm

  adjoint s. hệ phó

  algebraic s. (đại số) hệ đại số

  autonomous s. (điều khiển học) hệ ôtonom

  axiomatic s. (logic học) hệ tiên đề

  closed s. hệ đóng

  complete orthogonal s. hệ trực giao đầy đủ

  computing s. hệ tính toán

  connected s.s hệ liên thông

  conservative s. hệ bảo toàn

  contravariant s. hệ phân biến

  control s. hệ điều khiển

  coordinate s. hệ toạ độ

  covariant s. hệ họp biến

  decimal s. hệ thập phân

  direct s. hệ thuận

  dissipation s. hệ hao tán

  distribution s. hệ phân phối

  duodecimal s. hệ thập nhị phân

  dyadic s. hệ nhị phân

  dynamic(al) s. hệ động lực

  feed s. (máy tính) hệ nguồn

  feedblack s. hệ có liên hệ ngược

  formal s. (logic học) hệ hình thức

  hereditary s. hệ di truyền

  hyperbolic coordinate s. hệ toạ độ hipebolic

  hypercomplex s. hệ siêu phức

  identifiable s. (thống kê) hệ đồng nhất được (hệ thống cho phép ước lượng

  riêng từng tham số)

  indexed s. hệ chỉ số hoá

  inertial s. hệ quán tính

  interlock s. hệ thống cản

  invariant s. hệ bất biến

  inverse s. hệ nghịch

  inverse mapping s. hệ ánh xạ ngược

  isothermal s. hệ đẳng nhiệt

  left-handed coordinate s. hệ toạ độ trái

  linear s. hệ tuyến tính

  linearly independent s. (giải tích) hệ độc lập tuyến tính

  local s. hệ địa phương

  lumped-parameter s. hệ các tham số tập trung

  memory s. (máy tính) hệ nhớ

  metering s. hệ thống đo

  MKS s. of units hệ thống đơn vị MKS

  modal s. hệ thống mốt

  modular s. hệ môđula

  multistable s. hệ đa ổn định

  non-convervative s. hệ không bảo toàn

  non-degenerate s. hệ không suy biến

  nonlinear s. hệ phi tuyến

  null s. (hình học) hệ không

  number s. hệ thống số

  octal s. hệ cơ số tám, hệ bát phân

  one-address s. hệ một địa chỉ

  open s. hệ mở

  orthogonal s. hệ trực giao

  orthonormal s. hệ trực chuẩn

  passive s. hệ bị động

  planetary s. (thiên văn) hệ mặt trời

  polar s. hệ cực

  power s. hệ năng lượng

  prime s. hệ nguyên tố

  reading s. hệ đọc

  reducible s. (điều khiển học) hệ khả quy

  regulating s. (điều khiển học) hệ điều chỉnh

  representative s. (đại số) hệ biểu diễn

  right-handed s. hệ thuận

  self-adjustable s. hệ tự điều chỉnh

  self-excite s. hệ tự kích thích

  self-organizing s. hệ tự tổ chức

  self-oscillating s. hệ tự dao động

  syntactical s. hệ cú pháp

  tally s. (toán kinh tế) hệ thống bám chịu

  translating s. hệ thống [dịch, biến đổi]

  transmitting s. (điều khiển học) hệ thống truyền

  ultrastable s. hệ siêu ổn định

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • system

  * kinh tế

  chế độ

  hệ thống

  * kỹ thuật

  hệ

  hệ (thống)

  hệ thống

  máy làm đá

  phương pháp

  phương thức

  thiết bị

  trang bị

  y học:

  hệ (trong giải phẫu học)

  điện:

  hệ thiết bị

  thiết bị hợp bộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • system

  instrumentality that combines interrelated interacting artifacts designed to work as a coherent entity

  he bought a new stereo system

  the system consists of a motor and a small computer

  a group of independent but interrelated elements comprising a unified whole

  a vast system of production and distribution and consumption keep the country going

  Synonyms: scheme

  (physical chemistry) a sample of matter in which substances in different phases are in equilibrium

  in a static system oil cannot be replaced by water on a surface

  a system generating hydrogen peroxide

  a complex of methods or rules governing behavior

  they have to operate under a system they oppose

  that language has a complex system for indicating gender

  Synonyms: system of rules

  a group of physiologically or anatomically related organs or parts

  the body has a system of organs for digestion

  a procedure or process for obtaining an objective

  they had to devise a system that did not depend on cooperation

  the living body considered as made up of interdependent components forming a unified whole

  exercise helped him get the alcohol out of his system

  Similar:

  arrangement: an organized structure for arranging or classifying

  he changed the arrangement of the topics

  the facts were familiar but it was in the organization of them that he was original

  he tried to understand their system of classification

  Synonyms: organization, organisation

  organization: an ordered manner; orderliness by virtue of being methodical and well organized

  his compulsive organization was not an endearing quality

  we can't do it unless we establish some system around here

  Synonyms: organisation