systematics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

systematics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm systematics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của systematics.

Từ điển Anh Việt

 • systematics

  /,sisti'mætiks/

  * danh từ, số nhiều dùng như số ít

  phân loại học

  phương pháp phân loại

  sự phân loại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • systematics

  * kỹ thuật

  sự phân loại

  điện lạnh:

  phân loại học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • systematics

  the science of systematic classification