system 7 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system 7 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system 7 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system 7.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system 7

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    System 7