system error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system error

    * kỹ thuật

    lỗi hệ thống

    sai số hệ thống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • system error

    an instruction that is either not recognized by an operating system or is in violation of the procedural rules