system basic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system basic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system basic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system basic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system basic

    * kỹ thuật

    cơ sở hệ