systematic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

systematic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm systematic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của systematic.

Từ điển Anh Việt

 • systematic

  /,sisti'mætik/ (systematical) /,sisti'mætikəl/

  * tính từ

  có hệ thống

  systematic insolence: sự láo xược có hệ thống

  có phương pháp

  systematic worker: công nhân làm việc có phương pháp

 • systematic

  có hệ thống

 • systematic

  có hệ thống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • systematic

  * kinh tế

  có hệ thống

  thuộc hệ thống

  * kỹ thuật

  hệ thống

  y học:

  thuộc hệ thống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • systematic

  characterized by order and planning

  the investigation was very systematic

  a systematic administrator

  Antonyms: unsystematic

  Similar:

  taxonomic: of or relating to taxonomy

  taxonomic relations

  a taxonomic designation

  Synonyms: taxonomical