unsystematic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unsystematic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unsystematic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unsystematic.

Từ điển Anh Việt

 • unsystematic

  /' n,sisti'm tik/

  * tính từ

  không có hệ thống

  không có phưng pháp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unsystematic

  lacking systematic arrangement or method or organization

  unsystematic and fragmentary records

  he works in an unsystematic manner

  Antonyms: systematic