systematic extended bose, chaudhuri, and hocquengham (sebch) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

systematic extended bose, chaudhuri, and hocquengham (sebch) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm systematic extended bose, chaudhuri, and hocquengham (sebch) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của systematic extended bose, chaudhuri, and hocquengham (sebch).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • systematic extended bose, chaudhuri, and hocquengham (sebch)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Bose, Chaudhuri và Hocquengham được mở rộng có hệ thống