systematist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

systematist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm systematist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của systematist.

Từ điển Anh Việt

  • systematist

    /'sistimətist/

    * danh từ

    người làm việc theo phương pháp khoa học

Từ điển Anh Anh - Wordnet