orderer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

orderer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm orderer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của orderer.

Từ điển Anh Việt

  • orderer

    * danh từ

    người ra lệnh; tư lệnh; người chỉ huy

    người chỉnh lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet