system input nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system input nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system input giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system input.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system input

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhập hệ thống