system menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system menu.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system menu

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    menu hệ thống

    trình đơn hệ thống