systematism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

systematism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm systematism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của systematism.

Từ điển Anh Việt

 • systematism

  /'sistimətizm/

  * danh từ

  sự hệ thống hoá; quá trình hệ thóng hoá

  xu hướng hệ thống hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • systematism

  the habitual practice of systematization and classification