system font nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system font nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system font giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system font.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system font

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phông chữ hệ thống

    phông hệ thống