system date nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system date nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system date giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system date.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system date

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngày hệ thống