border price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

border price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm border price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của border price.

Từ điển Anh Việt

  • Border price

    (Econ) Giá cửa khẩu.