cast about nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cast about nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cast about giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cast about.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cast about

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đi vát

    thay đổi hành trình

Từ điển Anh Anh - Wordnet