shed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shed.

Từ điển Anh Việt

 • shed

  /ʃed/

  * danh từ

  lán, túp lều (đề hàng hoá, dụng cụ)

  chuồng (trâu, bò, ngựa)

  * ngoại động từ shed

  rụng (lá...), lột (da...)

  tree sheds leaves: cây rụng lá

  snake sheds skin: rắn lột da

  stag sheds horn: hươu rụng sừng

  bỏ rơi, để rơi

  to shed one's colleagues: bỏ rơi đồng nghiệp

  to shed tears: rơi lệ

  to shed one's blood for one's country: đổ máu vì đất nước

  tung ra, toả ra

  to shed perfume: toả hương thơm

  lamp sheds light: ngọn đèn toả ánh sáng

  to shed love: toả tình thương yêu

  * nội động từ

  rụng (lá...), lột (rắn...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shed

  * kinh tế

  mái che

  mái hiên

  * kỹ thuật

  bản lề

  đẩy ra

  lều

  nhà để máy bay

  nhà kho

  mái che

  mái hiên

  phân xưởng

  phòng rộng

  quán

  vỉa kẹp

  xưởng

  xây dựng:

  đơn sơ)

  gian nhà lớn

  lán

  mái che (hình răng cưa)

  trại (nhỏ

  vỉa xen giữa

  điện:

  nhà để máy

  thả rơi

  cơ khí & công trình:

  nhà xe

  thúc ra

  xếp dưới mái che

  dệt may:

  miệng thoi

  miệng vải

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shed

  an outbuilding with a single story; used for shelter or storage

  get rid of

  he shed his image as a pushy boss

  shed your clothes

  Synonyms: cast, cast off, shake off, throw, throw off, throw away, drop

  cast off hair, skin, horn, or feathers

  our dog sheds every Spring

  Synonyms: molt, exuviate, moult, slough

  Similar:

  spill: pour out in drops or small quantities or as if in drops or small quantities

  shed tears

  spill blood

  God shed His grace on Thee

  Synonyms: pour forth

  spill: cause or allow (a solid substance) to flow or run out or over

  spill the beans all over the table

  Synonyms: disgorge

  caducous: shed at an early stage of development

  most amphibians have caducous gills

  the caducous calyx of a poppy

  Antonyms: persistent