spill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spill.

Từ điển Anh Việt

 • spill

  /spil/

  * ngoại động từ spilled, spilt

  làm tràn, làm đổ, đánh đổ (nước...)

  làm ngã ngựa, làm văng khỏi yên, làm văng khỏi xe

  horse spills rider: ngựa văng người cưỡi xuống đất

  * nội động từ

  tràn ra, chảy ra, đổ ra (nước...)

  to spill over

  tràn ra vùng nông thôn (dân quá đông ở một thành phố)

  to spill the beans

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) để lọt tin tức ra ngoài; để lộ tẩy, để lòi đuôi

  to spill blood

  phạm tội gây đổ máu

  to spill the blood of somebody

  giết ai

  to spill money

  thua cuộc

  it is no use crying over spilt milk

  thôi đừng tiếc rẻ con gà quạ tha

  * danh từ

  sự làm tràn, sự làm đổ ra, sự đánh đổ ra

  lượng (nước...) đánh đổ ra

  sự ngã (từ trên yên xe, yên ngựa...)

  to have a nastry spill: bị ngã một cái đau

  (như) spillway

  * danh từ

  cái đóm (để nhóm lửa)

  cái nút nhỏ (để nút lỗ)

  cái đinh nhỏ, cái chốt nhỏ, cái móc nhỏ (bằng kim loại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spill

  liquid that is spilled

  clean up the spills

  the act of allowing a fluid to escape

  Synonyms: spillage, release

  a sudden drop from an upright position

  he had a nasty spill on the ice

  Synonyms: tumble, fall

  cause or allow (a liquid substance) to run or flow from a container

  spill the milk

  splatter water

  Synonyms: slop, splatter

  flow, run or fall out and become lost

  The milk spilled across the floor

  The wine spilled onto the table

  Synonyms: run out

  cause or allow (a solid substance) to flow or run out or over

  spill the beans all over the table

  Synonyms: shed, disgorge

  pour out in drops or small quantities or as if in drops or small quantities

  shed tears

  spill blood

  God shed His grace on Thee

  Synonyms: shed, pour forth

  reveal information

  If you don't oblige me, I'll talk!

  The former employee spilled all the details

  Synonyms: talk

  reduce the pressure of wind on (a sail)

  Similar:

  spillway: a channel that carries excess water over or around a dam or other obstruction

  Synonyms: wasteweir