brand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brand.

Từ điển Anh Việt

 • brand

  /brænd/

  * danh từ

  nhãn (hàng hoá)

  loại hàng

  dấu sắt nung (đóng vào vai tội nhân); vết dấu sắt nung

  vết nhơ, vết nhục

  khúc củi đang cháy dở

  (thơ ca) cây đuốc

  (thơ ca) thanh gươm, thanh kiếm

  bệnh gỉ (cây)

  to much a brand from the burning

  cứu ra khỏi tình trạng bị huỷ diệt

  * ngoại động từ

  đóng nhãn (hàng hoá)

  đóng dấu bằng sắt nung (lên vai tội nhân); đốt bằng sắt nung

  làm nhục, làm ô danh

  khắc sâu (vào trí nhớ)

  gọi (ai) là, quy (ai) là

  he was branded as a war criminal: hắn bị quy là tội phạm chiến tranh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brand

  * kinh tế

  hiệu hàng

  nhãn

  nhãn hàng

  nhãn hiệu

  nhãn hiệu hàng hóa

  tên hiệu

  * kỹ thuật

  loại

  nhãn

  nhãn hiệu

  mác

  cơ khí & công trình:

  hiệu

  khắc dấu

  xây dựng:

  in dấu sét nung

  sắt nung

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • brand

  a recognizable kind

  there's a new brand of hero in the movies now

  what make of car is that?

  Synonyms: make

  identification mark on skin, made by burning

  a piece of wood that has been burned or is burning

  Synonyms: firebrand

  burn with a branding iron to indicate ownership; of animals

  mark with a brand or trademark

  when this product is not branded it sells for a lower price

  Synonyms: trademark, brandmark

  Similar:

  trade name: a name given to a product or service

  Synonyms: brand name, marque

  mark: a symbol of disgrace or infamy

  And the Lord set a mark upon Cain"--Genesis

  Synonyms: stigma, stain

  sword: a cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard

  Synonyms: blade, steel

  stigmatize: to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful

  He denounced the government action

  She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock

  Synonyms: stigmatise, denounce, mark

  post: mark or expose as infamous

  She was branded a loose woman