brand coating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brand coating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brand coating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brand coating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brand coating

    * kinh tế

    sự phù bằng tay