brand clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brand clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brand clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brand clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brand clause

    * kinh tế

    điều khoản nhãn hiệu