brand leader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brand leader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brand leader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brand leader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brand leader

    * kinh tế

    nhãn hiệu dẫn đầu

    nhãn hiệu đứng đầu