branded goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

branded goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm branded goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của branded goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • branded goods

    * kinh tế

    hàng có nhãn hiệu

    hàng hóa có nhãn hiệu