brand office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brand office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brand office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brand office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brand office

    * kinh tế

    chi nhánh