steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel.

Từ điển Anh Việt

 • steel

  /sti:l/

  * danh từ

  thép

  forged steel: thép rèn

  muscles of steel: bắp thị rắn như thép

  que thép (để mài dao)

  (thơ ca), (văn học) gươm, kiếm

  a foe worthy of one's: một kẻ thù ngang sức, kẻ thù lợi hại

  ((thường) số nhiều) giá cổ phần trong ngành thép

  steels fell during the week: giá cổ phần thép hạ trong tuần

  cold steel

  gươm kiếm

  * ngoại động từ

  luyện thép vào (dao, cho thêm sắc), tháp thép vào (mũi nhọn, cho thêm cứng); bọc thép

  (nghĩa bóng) luyện cho cứng như gang thép, tôi luyện, làm cho trở nên sắt đá

  to steel oneself: cứng rắn lại

  to steel one's heart: làm cho lòng mình trở nên sắt đá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steel

  * kỹ thuật

  cốt thép

  luyện thép

  ngành thép

  xây dựng:

  có thép

  hàn bằng thép

  giao thông & vận tải:

  từ lóng chỉ ray

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steel

  an alloy of iron with small amounts of carbon; widely used in construction; mechanical properties can be varied over a wide range

  knife sharpener consisting of a ridged steel rod

  get ready for something difficult or unpleasant

  Synonyms: nerve

  cover, plate, or edge with steel

  Similar:

  sword: a cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and a hilt with a hand guard

  Synonyms: blade, brand