steeling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steeling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steeling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steeling.

Từ điển Anh Việt

 • steeling

  * danh từ

  sự bọc thép; mạ thép; hàn đắp bằng thép

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steeling

  * kỹ thuật

  sự bọc thép

  sự hàn đắp thép

  sự mạ thép