steel blue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel blue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel blue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel blue.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • steel blue

    a greyish blue color

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).