steel trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel trap.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • steel trap

    an acute intelligence (an analogy based on the well-known sharpness of steel traps)

    he's as sharp as a steel trap

    a mind like a steel trap

    a trap made of steel with a strong spring and sharp toothlike projections to hold the prey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).