steel bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel bed

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giường thép