steely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steely.

Từ điển Anh Việt

 • steely

  /'sti:li/

  * tính từ

  làm bằng thép

  như thép, rắn như thép

  nghiêm khắc; sắt đá

  steely glance: cái nhìn nghiêm khắc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steely

  * kỹ thuật

  bằng thép

  rắn như thép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steely

  resembling steel as in hardness

  steely eyes

  steely nerves like those of a steeplejack

  resembling steel in hardness