steelple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steelple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steelple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steelple.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steelple

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chốt đúc