steel man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel man

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thợ rót kim loại