steel shoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel shoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel shoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel shoe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel shoe

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mũi cọc bằng thép