steel gang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel gang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel gang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel gang.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel gang

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đội đặt ray