steel lint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel lint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel lint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel lint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel lint

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bông thép