steel bin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel bin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel bin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel bin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel bin

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phễu bằng thép