steel bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel bit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mũi khoan bằng thép