steel-clad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel-clad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel-clad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel-clad.

Từ điển Anh Việt

  • steel-clad

    /'sti:lklæd/

    * tính từ

    mặc áo giáp