steel ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel ball.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel ball

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bi thép