steel lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel lift

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khay nâng bằng thép